KONTAKT O NÁS PŘIDAT K OBLÍBENÝM
HLEDAT:
e-shop zdarmae-shop zdarma
 
e-shop zdarma
KategorieReklama:

Výhybkový dekodér pro PECO přestavníky

Kód: 55035

e-shop zdarma

Dekodér DCC pro přestavníky PECO. Má čtyři výstupy. Jde nastavit délka impulzu, nebo trvalé sepnutí pro osvětlení nebo závory. S reverzačním modulem jde využít pro velké odběry u měřítka G a zahradní železnice.

 

55035 Nastavení elmag. dekodérů PECO
Pozor:                    
Napájení 14-16V střídavých. Připojit na správné svorky, tam kde je usměrňovač!      
Pracujte velmi opatrně a dbejte při propojování aby v žádném případě nedošlo ke zkratům!    
Všechny propojovací práce  a manipulaci s PIC, provádějte jen s vypnutým napájením a DCC signálem  
Vždy programujeme jen jeden PIC v odpojeném modulu máster!  Ve slave to nejde, musí být všechny odpojeny.
Pokud budete potřeba změnit  PIC ve slave tak ho vyjměte a vložte do odpojeného modulu master!  
Pozor na správnou orientaci, neobrátit!                
Na mástru je jedna sada výstupů ABCD, pro 4 výhybky na slave je 2xPIC, tedy dvě sady výstupů ABCD, 8 výhybek.
CV1 pro PIC = přiřazení adres výstupům A,B,C,D. Rozsah zadání CV1(0 - 63) = adresy - 0 až 256  
Multimaus nesmí být v režimu POM. Dekodér máster, ve kterém je PIC na kterém potřebujeme změnit CV1, 
připojíme samostatně na programovací kolej, nebo na svorky DCC.          
Multimaus přepneme do režimu lok., stlačíme současně MENU + 1, problikne CV1 a následně ERR, 
potvrdíme OK a blikající číslo přepíšeme číslem skupiny adres, které chceme nastavit a potvrdíme OK.
Tím se ke čtyřem výstupům  A,B,C,D, přiřadí adresy dle tabulky:        
Při zapsání hodnoty CV do PIC problikne dioda na dekodéru Máster. Je to potvrzení o přepsání hodnoty v PIC.
                     
CV1  číslo--> 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
adresa výstup A 1 5 9 13 17 21 25 29 33 37
adresa výstup B 2 6 10 14 18 22 26 30 34 38
adresa výstup C 3 7 11 15 19 23 27 31 35 39
adresa výstup D 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40
                     
CV1  číslo--> 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
adresa výstup A 41 45 49 53 57 61 65 69 73 77
adresa výstup B 42 46 50 54 58 62 66 70 74 78
adresa výstup C 43 47 51 55 59 63 67 71 75 79
adresa výstup D 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80
                     
CV1  číslo--> 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
adresa výstup A 81 85 89 93 97 101 105 109 113 117
adresa výstup B 82 86 90 94 98 102 106 110 114 118
adresa výstup C 83 87 91 95 99 103 107 111 115 119
adresa výstup D 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120
                     
CV1  číslo--> 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
adresa výstup A 121 125 129 133 137 141 145 149 153 157
adresa výstup B 122 126 130 134 138 142 146 150 154 158
adresa výstup C 123 127 131 135 139 143 147 151 155 159
adresa výstup D 124 128 132 136 140 144 148 152 156 160
                     
CV1  číslo--> 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
adresa výstup A 161 165 169 173 177 181 185 189 193 197
adresa výstup B 162 166 170 174 178 182 186 190 194 198
adresa výstup C 163 167 171 175 179 183 187 191 195 199
adresa výstup D 164 168 172 176 180 184 188 192 196 200
                     
CV1  číslo--> 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
adresa výstup A 201 205 209 213 217 221 225 229 233 237
adresa výstup B 202 206 210 214 218 222 226 230 234 238
adresa výstup C 203 207 211 215 219 223 227 231 235 239
adresa výstup D 204 208 212 216 220 224 228 232 236 240
                     
CV1  číslo--> 60 61 62 63            
adresa výstup A 241 245 249 253            
adresa výstup B 242 246 250 254            
adresa výstup C 243 247 251 255            
adresa výstup D 244 248 252 256            
                     
Změna intervalu sepnutí výstupu                
Čas impulzního sepnutí výstupu A (1=10ms, 2=20ms…..) CV3 nastaveno na 5=50ms,  0=trvale zapnuto-přepíná-vypnuto
Čas impulzního sepnutí výstupu B (1=10ms, 2=20ms…..) CV4 nastaveno na 5=50ms,  0=trvale zapnuto-přepíná-vypnuto
Čas impulzního sepnutí výstupu C (1=10ms, 2=20ms…..) CV5 nastaveno na 5=50ms,  0=trvale zapnuto-přepíná-vypnuto
Čas impulzního sepnutí výstupu D (1=10ms, 2=20ms…..) CV6 nastaveno na 5=50ms,  0=trvale zapnuto-přepíná-vypnuto
                     
CV33 (nastaveno na 15)nám umožňuje volit sepnutí výstupu po dobu držení tlačítka, při uvolnění se rozepne, zruší impulz
Pro výstup A na stavíme CV33 na 14                
Pro výstup B na stavíme CV33 na 13                
Pro výstup C na stavíme CV33 na 11                
Pro výstup D na stavíme CV33 na 7                
Tato funkce se používá například pro kolejový rozpojovač.            
Funkce CV3+4+5+6 nastavené na nulu se dá využít pro osvětlení ulic a staveb domečků.    

Cena: 390,- Kč

23826 návštěvníků

Tento e-shop využívá systém eshop-zdarma.cz!